Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky jsou stanoveny pro nákup produktů na internetové stránce www.akademiemluveni.cz (dále jen "web AM"). Web a celý projekt provozuje fyzická osoba Ing. Pavel Vopalecký, M.A., IČ: 63351234, se sídlem Rodinná 22, 700 30 Ostrava. Elektronický kontakt: info@akademiemluveni.cz.

2. Objednávka
Důležité informace týkající se produktů poskytuje prodávající prostřednictvím webu AM.
Odesláním objednávky přes webové rozhraní se kupující zavazuje uhradit kupní cenu objednaných produktů a potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Tyto Obchodní podmínky zveřejněné na webu AM jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

3. Ceny, faktury, platby
Ceny jsou uvedeny na webu AM v rámci bližšího popisu jednotlivých produktů.
Prodávající není plátcem DPH. Cena uvedená ve faktuře je konečná, bez dalších přirážek.
Po objednání služby kupující obdrží fakturu e-mailem na zadanou elektronickou adresu. Kupující provede platbu bankovním převodem podle údajů uvedených ve faktuře (číslo účtu a variabilní symbol).
Produkty jsou kupujícímu dodány až po řádném zaplacení faktury. Při nezaplacení do termínu splatnosti uvedeného ve faktuře je prodávající oprávněn od smlouvy odstoupit.

4. Přístup ke službám
Produkt nebo služba jsou kupujícímu zpřístupněny zpravidla do 24 hodin od připsání fakturované částky na účet prodávajícího; nejpozději však do pěti dnů. Kupující je o zpřístupnění služby informován e-mailem na zadanou adresu.
Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující není oprávněn své přihlašovací údaje sdělovat dalším osobám.
Přístup k zaplaceným online kurzům je časově omezen zpravidla na dobu jednoho roku od zakoupení, pokud u jednotlivého kurzu není uvedeno jinak nebo pokud se strany jinak nedohodnou. V případě odstoupení od smlouvy je kupujícímu přístup k objednaným službám odebrán s okamžitou platností.

5. Odpovědnost
Produkty jsou předmětem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoli jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez písemného souhlasu autora. Objednávkou kteréhokoli kurzu Akademie mluvení kupující bere na vědomí, že aplikace poznatků z dodaných tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z nich plynoucí, jsou výhradně vlastní odpovědností kupujícího.

6. Ochrana osobních údajů
První registrací do systému zájemce uděluje správci webu AM souhlas k zasílání videí zdarma, informací o produktech a o připravovaných nabídkách. To platí do doby, než zájemce / kupující svůj souhlas výslovně odvolá. Vyplněním přihlašovacího formuláře na webu AM nebo objednávkou kupující souhlasí se zařazením vyplněných údajů do databáze prodávajícího, jakožto správce osobních údajů, a s jejich následným zpracováním podle zákona č. 101/2000 Sb. v platném znění. Údaje zadané v objednávce jsou nezbytné pro komunikaci s kupujícím a také k realizaci obchodu, včetně vystavení kupních dokladů, plateb apod.

7. Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 30. 11. 2013. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.